Lärande Hållbara Måltider

Förra veckan fick jag möjligheten att vara en del av Göteborgs projektet Lärande Hållbara Måltider. Tidigare i höstas besökte jag deras spridningskonferens och blev väldigt positiv till deras arbete och satsning. Sedan plötsligt i år tog Mats Alfredsson kontakt med mig och frågade om jag hade möjlighet att inspirera och sprida Måltidspedagogiken vidare till några av deras förskolor.
Så kom det sig att jag fick besöka förskolan Övre Hallegatans förskola i Lundby.
Här träffar jag först den mycket engagerade och lyhörda förskolechefen Geerdy Tedfelt och kocken Niklas Andreasson som brinner för hållbara måltider och har en tydligt pedagogisk tanke bakom det han tar sig för i köket.
En liten rundvandring i verksamheten bjuder på flera exempel av måltidspedagogiskt arbete och samverkan mellan kock och pedagoger. Här finns flera pedagoger som redan arbetar med ett måltidspedagogiskt förhållningssätt.
Målet med mitt besök är att få med fler pedagoger och barnskötare på samma bana samt att på ett tydligt sätt förankra måltiden i läroplanen och i det vardagliga arbetet. I mitt föredrag tar jag därför hänsyn till följande frågeställningar:
Varför skall vi arbeta på det här sätter, hur och när kan det leda till att vi enklare når läroplanens mål, på vilket sätt kan vi påverka barnens välmående och vardag idag och på långsikt?
Vid sidan av goda exempel från den verksamhet jag själv tillhör i Mölndal så beskriver jag hur vi med måltidspedagogiken kan arbeta för att minska den ohälsan som ökar i det svenska samhället. Och om hur vi med hjälp av sinnesövningar och ett professionellt förhållningssätt kan berika barnens matvanor och preferenser så att de i förlängningen har möjlighet att påverka konsumtionen i en positiv riktning.
För dig som inte känner till Lärande Hållbara Måltider så kommer här några rader om det:
@larandehallbaramaltider

Vad är Lärande Hållbara Måltider?

Lärande Hållbara Måltider är en av åtgärderna i Göteborgs Stads Miljöprogram. Miljöprogrammet är antaget av politikerna i staden för att ge miljöarbetet ett större genomslag. Projektet startade i mitten av 2014. Stadsdelen Majorna-Linné är Lärande Hållbara Måltiders projektägare men projektet vänder sig till alla stadsdelar.

Syfte och mål

Syftet med Lärande Hållbara Måltider är att öka andelen miljömåltider för att miniminera giftspridningen via mat och minska vår klimatpåverkan. Projektet ger möjlighet att arbeta med flera olika aspekter av mat-, miljö- och hållbarhetsfrågorna. Projektet syftar till att rusta barn och unga med kunskap om matens miljöpåverkan. Projektet ska samtidigt bidra till attitydförändringar kring miljömåltider hos chefer, pedagoger och måltidspersonal via till exempel utbildning och pedagogiskt material om matens miljöpåverkan. Andelen ekologisk vegetarisk mat ska öka och köttkonsumtionen ska minska.

Vad är Miljömåltider?

Varje år serveras cirka 19 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter.

En miljömåltid ska:

  • vara baserad på miljömärkta råvaror

  • vara säsongsanpassad

  • bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter

  • inte innehålla fisk som är utrotningshotad

  • samt ta hänsyn till etiska aspekter.

  • Lika viktigt som valet av råvaror är att inte slänga mat.

Andelen miljömåltider som serveras i förskolor, skolor och på äldreboenden ska öka. Kommunen har också bestämt att allt kött som upphandlas och serveras inom stadens verksamheter ska vara ekologiskt. Ett nytt ramavtal från och med 1 november 2014 innebär förutom att allt kött blir ekologiskt också att utbudet av ekologiska produkter ökar.